เมนูหลัก

กช321เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, ส่วนกลาง(บริหารศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C1031030W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 อังคาร08:00-10:00สิงห์พลิน142C1321239W    
  ศุกร์08:00-10:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 แพร่
  01 อังคาร13:00-15:00N102:811811C60573W    
  ศุกร์13:00-15:00N102:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
17-16-1
39-37-2
สอบกลางภาค: 2 มี.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
2 มี.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
3 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์08:00-10:00302716C60573W    
  ศุกร์13:00-15:00306716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:การประมง ปี 1 ขึ้นไป
การประมง ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
55-12-43
55-36-19
55-8-47
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 9 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 308
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าห้อง
อาจารย์ฐิติมา ศรีพร กรรมการห้อง
  02 อังคาร08:00-10:00302716C60591W    
  ศุกร์15:00-17:00302716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
55-45-10
50-14-36
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 9 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย หัวหน้าห้อง
อาจารย์ ดร.วิลาสินี แก้ววรา กรรมการห้อง
  03 จันทร์15:00-17:00303716C50743W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00303716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:การจัดการ ชั้นปี 1
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป
50-6-44
50-1-49
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 9 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 308
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าห้อง
อาจารย์ฐิติมา ศรีพร กรรมการห้อง
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an emphasis on Thailand.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47