เมนูหลัก

กช321เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, ส่วนกลาง(บริหารศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C1101100W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร08:00-10:00สิงห์พลิน142C1111083W    
  ศุกร์08:00-10:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์13:00-15:00สิงห์พลิน142C1101100W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 อังคาร10:00-12:00สิงห์พลิน142C1101091W    
  ศุกร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 อังคาร13:00-15:00N102:811811C70673W    
  ศุกร์13:00-15:00FF ฟาร์มสาธิต806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
29-29-0
40-38-2
สอบกลางภาค: 28 ธ.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 811 ห้อง N106:811
28 ธ.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 8 มี.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
8 มี.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 อังคาร08:00-10:00302716C1587W    
  ศุกร์16:00-18:00ฟาร์มเทคฯพืช708L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 1 ขึ้นไป
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2 ขึ้นไป
15-8-7
15-0-15
สอบกลางภาค: 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 407
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an emphasis on Thailand.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47