เมนูหลัก

กช321เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, ส่วนกลาง(บริหารศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00สิงห์พลิน142C1109119W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2561 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร08:00-10:00สิงห์พลิน142C1221220W    
  ศุกร์08:00-10:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C1171161W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2561 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 อังคาร10:00-12:00สิงห์พลิน142C1101073W    
  ศุกร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 แพร่
  01 จันทร์15:00-17:00N108:811811C15123W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00N108:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา
สำรองให้:การจัดการชุมชน ชั้นปี 213-11-2
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร15:00-17:00N204:811811C50428W    
  อังคาร17:00-19:00FF ฟาร์มสาธิต806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 1
9-7-2
15-15-0
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
นายคุณณัฐกิตต์ วงศ์จันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: สธ+กป2ปี 60
  03 พฤหัสบดี16:00-18:00FF ฟาร์มสาธิต806L90828W    
  จันทร์15:00-17:00302/2 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 186-82-4
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
24 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
19 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
นายคุณณัฐกิตต์ วงศ์จันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป61
  04 25250W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 225-25-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กป (ภาคพิเศษ)
 ชุมพร
  01 จันทร์16:00-18:00302716C60528W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00302716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:การจัดการ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
40-8-32
40-30-10
40-14-26
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย กรรมการกำกับห้องสอบ 2
  02 อังคาร16:00-18:00302716C45441W    
  ศุกร์16:00-18:00302716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
การประมง ชั้นปี 1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
40-20-20
40-0-40
40-23-17
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ปณิดา กันถาด กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์บุญยงค์ ทองมุสิก กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an emphasis on Thailand.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47