เมนูหลัก

กช321เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C1201155W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 503
12 มี.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์มุกริน หนูคง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร08:00-10:00สิงห์พลิน142C1211192W    
  ศุกร์08:00-10:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
12 มี.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์13:00-15:00สิงห์พลิน142C1201155W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-403
12 มี.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-404
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร10:00-12:00สิงห์พลิน142C1201119W    
  ศุกร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์
สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์13:00-15:00SAS304142C532W    
  เสาร์15:00-17:00SAS304142L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00N102:811811C605010W    
  ศุกร์13:00-15:00FF ฟาร์มสาธิต806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 1
22-20-2
30-27-3
3-3-0
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
20 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an emphasis on Thailand.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47