เมนูหลัก

กช321เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, ส่วนกลาง(บริหารศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C1011001W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 10 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 อังคาร08:00-10:00สิงห์พลิน142C100991W    
  ศุกร์08:00-10:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 10 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์13:00-15:00สิงห์พลิน142C1071034W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์วินัย แสงแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 10 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 อังคาร10:00-12:00สิงห์พลิน142C100973W    
  ศุกร์10:00-12:00สิงห์พลิน142C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 10 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 อังคาร15:00-17:00N108:811811C35296W    
  ศุกร์16:00-18:00FF ฟาร์มสาธิต806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำรองให้:การตลาด ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปี 4
7-6-1
9-8-1
13-12-1
1-1-0
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์13:00-15:00403716C45738W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00403716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปี 1
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ชั้นปี 1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
45-4-41
45-0-45
45-0-45
45-3-42
45-0-45
สอบกลางภาค: 13 ม.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 11 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an emphasis on Thailand.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47