เมนูหลัก

ชว220สัตววิทยา
Zoology
สังกัดวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:คน320, ผส350, ผส350, ผส360, สศ310
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจัดหมวดหมู่ของสัตว์ ไฟลัมโพรโทซัว ไฟลัมพอริเฟอรา ไฟลัมไนดาเรีย ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส ไฟลัมนีมาโตดา ไฟลัมมอลลัสกา ไฟลัมแอนเนลิดา ไฟลัมอาร์โทรโปดา ไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา
และไฟลัมคอร์ดาตา
Characters of animal Kingdom, animal tissue, growth development and reproduction, classification of animal; Phylum Protozoa, Phylum Polifera, Phylum Cnidaria, Phylum Plathyhelminthes, Phylum Nematoda, Phylum Mollusca, Phylum
Annelida, Phylum Arthopoda, Phylum Echinodermata and Phylum Chordata.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47