เมนูหลัก

พส330สรีรวิทยาพืชสวน
Horticultual Crop Physiology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส423, พส423, พส423, พส430, พส430, พส431, พส432, พส450, พส450
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:00Lec.ไม้ผล115C41410W    
  จันทร์15:00-18:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 9 มี.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล
  02 พุธ09:00-11:00Lec.ไม้ผล115C41392W    
  ศุกร์13:00-16:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 9 มี.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: -
Course Description
การเจริยเติบโตและการพัฒนาของราก ใบ ดอกของพืชสวนประดับการสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนย้ายสารอาหารในต้นพืช การสร้างตาดอกและการกระตุ้น การออกดอก การพักตัวของพืชหัวและการทำลายการพักตัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเจริยเติบโตทั้งภายในและภายนอกพืช เช่น แสง
และการตอบสนองต่อแสง ความชื้นสัมพัทธื อุณหภูมิ ธาตุอาหารพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการปฏิบัติดูแลรักษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47