เมนูหลัก

พส330สรีรวิทยาพืชสวน
Horticultual Crop Physiology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส423, พส423, พส423, พส430, พส430, พส431, พส432, พส450, พส450
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเจริยเติบโตและการพัฒนาของราก ใบ ดอกของพืชสวนประดับการสังเคราะห์แสง การหายใจ การเคลื่อนย้ายสารอาหารในต้นพืช การสร้างตาดอกและการกระตุ้น การออกดอก การพักตัวของพืชหัวและการทำลายการพักตัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเจริยเติบโตทั้งภายในและภายนอกพืช เช่น แสง
และการตอบสนองต่อแสง ความชื้นสัมพัทธื อุณหภูมิ ธาตุอาหารพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการปฏิบัติดูแลรักษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47