เมนูหลัก

คศ100คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
Foundation of Mathematics
สังกัดวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:กธ320, วก371
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:0080-401147C60546W    
  อังคาร09:00-12:0080-401147C      
  พุธ09:00-12:0080-401147C      
  พฤหัสบดี09:00-12:0080-401147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กมลเทพ มีคำ
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาที่ได้เกรด F และ W เท่านั้น
Course Description
เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ การอินทิเกรตและการประยุกต์

Sets and applications, symbolic logics, equations and inequalities, functions and graphs, limits and continuity of functions, derivatives and applications, and integration with applications.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47