เมนูหลัก

สศ241การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตว์ปีก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ440, สศ440, สศ451, สศ483
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาถึงกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ปีก กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์ปีก พันธุ์สัตว์ปีกชนิดต่างๆ และการผสมพันธุ์สัตว์ปีก อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนโรคสัตว์ปีกและการป้องกันหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47