เมนูหลัก

พส291การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 1
Horticultural Farm Practice 1
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พร391, พส292
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เรียนรู้ประวัติ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ของ ภาควิชา สาขาวิชา และทำความรู้จักคณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาในสาขาวิชาเอก เรียนรู้โครงสร้าง เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในสาขาวิชาเอก และฝึกทำแผนการศึกษา ฝึกทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานฟาร์มเบื้องต้นในสาขาวิชาเอก
เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตร และดูแลพืช และฝึกทำงานเป็นกลุ่มคณะ(team work) และวินัยการปฏิบัติงาน ฝึกความอดทน สู้งานหนัก จัดทัศนศึกษานอกสถานที่
Learning history, vision, philosophy of Department, Division and acquaint with teachers, friends within Department. Learning contents and the objective of curriculum course of major subject, and study plan practice. Practicing for the basic
skill in farm practice accordingly the major subject and learning the usability of basic agricultural tools and plant managements. Practicing for team work, discipline at work, hardworking and patient. Organize field excursion.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47