เมนูหลัก

พท437มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า
Trekking Tourist Guide
สังกัดพัฒนาการท่องเที่ยว, พัฒนาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี15:00-18:00เรียนรวม 429124C100964W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชาเลือกเสรี
Course Description
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่สำคัญๆ ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเนื้อหาทางด้านภูมิศาสตร์ของภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการเดินป่า ชนพื้นเมืองในท้องถิ่น พันธุ์ไม้ป่า และสัตว์ป่า ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและมอมเมาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47