เมนูหลัก

พท310กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Organization
สังกัดพัฒนาการท่องเที่ยว, พัฒนาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ และจัดระเบียบ สิ่งแวดล้อม หลักพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเล น้ำ และการควบคุมมลพิษ อากาศ และการควบคุมมลพิษ เสียง
ที่ดิน และการใช้ที่ดิน และการวางผังเมือง ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ และจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดี สภาวะแวดล้อมหรือการทำลายสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47