เมนูหลัก

ทพ200เทคโนโลยีการผลิตพืช
Crop Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว100 หรือ
ชว100
รายวิชาต่อเนื่อง:ทพ303, ทพ308, ทพ310, ทพ311, ทพ312, ทพ320, ทพ320, ทพ322, ทพ330, ทพ330, ทพ331, ทพ333, ทพ333, ทพ364, ทพ403, ทพ434, ทพ445, ทพ480, ทพ483
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจำแนกชนิดของพืช ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ของพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แหล่งปลูกที่สำคัญ บทบาท ความสำคัญ ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
การจัดระบบการปลูกพืช การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย การคัดเลือกพันธุ์ปลูก การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ การปลูกและการดูแลรักษา รวมทั้งวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
Classification of plant, origin, distribution of plant, botanical characteristics, favorable environment, important source plantation, role, emphasis, the current situation of problem and improvement on economic plant production, factors that
affect plant growth, crop management systems, the use of technology on managing land, water, fertilizer, selection of plant species, several methods for plant propagation, planting and
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47