เมนูหลัก

ทพ350กีฏวิทยาการเกษตร
Entomology for Agriculture
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว100 หรือ
ชว100
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-10:00FP101:813813C30273W    
  ศุกร์09:00-10:00FP101:813813C      
  อังคาร13:00-16:00ST303803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 327-27-0
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์08:00-10:00LAB2701C20911W    
  อังคาร13:00-16:00LAB2701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 320-9-11
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของแมลง การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานภายนอกและภายในของแมลง การเปลี่ยนรูปร่างและการเจริญเติบโตของแมลง ชีพจักร สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของแมลง การเก็บและรวบรวมตัวอย่างเพื่อการศึกษาและวิจัย แมลงที่มีประโยชน์และโทษทางการเกษตร
แมลงศัตรูสำคัญของพืชเศรษฐกิจ การจัดจำแนกชนิดของแมลงสำคัญบางชนิด ตลอดจนวิธีการป้องกันกำจัดแมลงโดยวิธีการผสมผสาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47