เมนูหลัก

ทพ350กีฏวิทยาการเกษตร
Entomology for Agriculture
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว100 หรือ
ชว100
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของแมลง การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานภายนอกและภายในของแมลง การเปลี่ยนรูปร่างและการเจริญเติบโตของแมลง ชีพจักร สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของแมลง การเก็บและรวบรวมตัวอย่างเพื่อการศึกษาและวิจัย แมลงที่มีประโยชน์และโทษทางการเกษตร
แมลงศัตรูสำคัญของพืชเศรษฐกิจ การจัดจำแนกชนิดของแมลงสำคัญบางชนิด ตลอดจนวิธีการป้องกันกำจัดแมลงโดยวิธีการผสมผสาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47