เมนูหลัก

วอ101วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
Basic Engineering in Daily Life
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร ความรู้พื้นฐานในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้น
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
Electrical systems and communication; use of electrical equipments for energy saving; use the maintenance of computer; use the maintenance of vehicles and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary and environmental
management in everyday life.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47