เมนูหลัก

สธ492สัมมนา
Seminar
สังกัดบริหารธุรกิจ, ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน โดยการแนะนำของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

Allowing students to study and research interesting topics in science and information technology fields before presenting and discussing them in class under advice from the program committee.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47