เมนูหลัก

ชป312สรีรวิทยาสัตว์น้ำ
Physiology of Aquatic Animals
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชป211 หรือ
ชป241
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2559
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การศึกษาหน้าที่และการทำงานของแต่ละระบบในร่างกายสัตว์น้ำรวมถึงการทำงานร่วมกันในระบบต่าง ๆ เพื่อการธำรงดุลของสัตว์น้ำ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการธำรงดุลของสัตว์น้ำ พลังงานและการเผาผลาญพลังงานในระดับเซลล์ การทำงานของเยื่อเซลล์
การรับความรู้สึกพิเศษในสัตว์น้ำ ระบบประสาท การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ การไหลเวียนของโลหิต การหายใจ การควบคุมการเข้าออกของน้ำและเกลือแร่ การขับถ่าย การย่อยและการดูดซึม ระบบต่อมไร้ท่อและระบบการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
The study on function and regulation of aquatic animal’s body and physiological integration of the organ systems to maintain homeostasis of aquatic animals. The influences of environment to homeostatic control mechanisms, energetic and cell metabolism,
membrane structure and function, nervous system, movement and locomotion, respiratory, circulatory, osmoregulation, excretion, digestive and absorption, endocrine and reproductive system.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47