เมนูหลัก

ชป312สรีรวิทยาสัตว์น้ำ
Physiology of Aquatic Animals
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชป211 หรือ
ชป241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C504010W    
  ศุกร์17:00-20:00Lab โรคปลา106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ประทงที่ตกค้างเท่านั้น
 ชุมพร
  01 พุธ10:00-12:00402716C40391W    
  ศุกร์13:00-16:00LAB3701C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 3
การประมง ปี 1 ขึ้นไป
35-20-15
35-16-19
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 407
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ หัวหน้าห้อง
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ กรรมการห้อง
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
การศึกษาหน้าที่และการทำงานของแต่ละระบบในร่างกายสัตว์น้ำรวมถึงการทำงานร่วมกันในระบบต่าง ๆ เพื่อการธำรงดุลของสัตว์น้ำ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการธำรงดุลของสัตว์น้ำ พลังงานและการเผาผลาญพลังงานในระดับเซลล์ การทำงานของเยื่อเซลล์
การรับความรู้สึกพิเศษในสัตว์น้ำ ระบบประสาท การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ การไหลเวียนของโลหิต การหายใจ การควบคุมการเข้าออกของน้ำและเกลือแร่ การขับถ่าย การย่อยและการดูดซึม ระบบต่อมไร้ท่อและระบบการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
The study on function and regulation of aquatic animal’s body and physiological integration of the organ systems to maintain homeostasis of aquatic animals. The influences of environment to homeostatic control mechanisms, energetic and cell metabolism,
membrane structure and function, nervous system, movement and locomotion, respiratory, circulatory, osmoregulation, excretion, digestive and absorption, endocrine and reproductive system.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47