เมนูหลัก

ชป211มีนวิทยา
Ichthyology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ชป312, ชป313, ชป341, ชป352
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาของปลา และหลักการจัดจำแนกปลาเบื้องต้นการแพร่กระจาย พฤติกรรมและนิเวศวิทยาเบื้องต้นของปลา

Anatomy and biology of fishes, fundamental of fish identifications, ichthyogeography, fundamental of fish behavior, fundamental of fish ecology.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47