เมนูหลัก

ชป232นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
Aquatic Ecology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00FT(ประมง) 1203106C35341W    
  ศุกร์09:00-12:00ภาคประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ. การประมง หลักสูตร 2 ปี รหัส 59 และ นศ.ตกค้าง
 ชุมพร
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00305716C50482W    
  ศุกร์16:00-19:00LAB1701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 2
การประมง ปี 1 ขึ้นไป
35-31-4
35-16-19
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ธุวพล ทองอินทราช กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 308
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
โครงสร้างกิจกรรมและการถ่ายทอดพลังงานในระบบห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม นิเวศปัจจัยต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ ชนิดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศแหล่งน้ำ

This course investigates the structure and interaction of aquatic organisms with their biotic and abiotic environment. Living organisms and food web in freshwater, brackish, and seawater ecology will be studied.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47