เมนูหลัก

จป112สมุทรศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการประมง
General Oceanography for Fisheries
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learning/Elearning/Weerachai/index.html
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลก ทวีป ทะเล และมหาสมุทร โดยใช้ความรู้พื้นฐานทาง ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา นิเวศวิทยา และอุตุนิยมวิทยา ในการอธิบายการเกิดขึ้นของโลก ทวีป น้ำทะเล มหาสมุทร ชายฝั่ง พื้นท้องทะเล ตะกอน
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำทะเล คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ การเกิดลม และการถ่ายเทความร้อน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล และการดำรงชีพในทะเล มหาสมุทร และชายฝั่ง
Study on basic knowledge of the earth continents and ocean by using the basic of geography, geology, physics, mathematics, chemistry, biology, ecology and meteorology to apply the origin of earth, continents seawater, ocean,
coast, oceanic bottom, chemical and physical properties of seawater, wave tides and currents, wind and heat flow, interaction between marine organism and their living.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47