เมนูหลัก

จป312การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Conservation and Management
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00FT(ประมง) 1301106C1507971W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ความสำคัญของทรัพยากรประมง สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรประมงกับสภาพสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างการทำประมงกับทรัพยากรประมง ทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง
การสำรวจและประเมินทรัพยากรประมง แนวทางการจัดการทรัพยากรประมง การปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ การพัฒนาประชากรสัตว์น้ำ แนวทางการปกป้องสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ และจรรยาบรรณในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ
Basic information on fisheries resource, Concept of fisheries conservation and management, Fisheries and community interactions, Fishes versus fisheries, Fisheries conservation and management models, Fisheries regulations, Manipulating aquatic habitats,
Restoration and enhancement of stock, Conservation of endangered species, Code of conduct for responsible fishery
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47