เมนูหลัก

จป314การจัดการของเสียทางการประมง
Fishery Waste Management
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2559
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แหล่งที่มาของของเสีย ลักษณะของเสีย และของเหลือแบบต่าง ๆ จากกิจกรรมทางการประมง ผลกระทบของเสียทางการประมง การตรวจและวัด แนวทางการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดของเสีย การใช้ประโยชน์ของเสีย เทคโนโลยีสะอาด
การกำจัดและควบคุม และระบบการผลิตสัตว์น้ำแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระบบการผลิตสัตว์น้ำทางเลือกอื่นที่น่าสนใจ ศึกษาและดูงานระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ประสบผลสำเร็จ
Study on environmental problem; water pollution by fisheries activities and their impacts : Fishery waste sources, characteristics, and types from fisheries and aquaculture activities; determination techniques; methods to deal with sustain fishery waste
management such as waste reduction, waste utilization, clean technology, waste remediation and control, environmental-friendly aquaculture etc. and practices
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47