เมนูหลัก

จป315การจัดการระบบมาตรฐานทางการประมง
Fishery Standard System Management
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญและความเป็นมาของระบบมาตรฐานการผลิตทางการประมงต่ออุตสาหกรรมประมง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ระบบมาตรฐานและการตรวจรับรอง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สินค้าสัตว์น้ำ การแปรรูป เช่น ระบบมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติทางการประมงที่ดี การประมงอย่างมีความรับผิดชอบ ของประเทศไทยและสากล มาตรฐานสุขลักษณะและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางการประมงที่ใช้ในปัจจุบัน
Importance and overview of fishery production standard system in sustainable fishery industrial. Thai Agricultural Commodity and Food Standard. Fishery standard, Certification and management system for Aquaculture, commodity and processing :
Good aquaculture practices, Code of Conduc for responbility fisheries, Organic aquaculture standard etc. and related laws
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47