เมนูหลัก

จป412การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ำ
Environmental Impact Assessment of Aquatic Resources
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศน้ำจืด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการการติดตามตรวจสอบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Introduction to environmental problem impact, sustainable environment management, environmental impact assessment. Study on Environmental impact assessment of aquatic ecosystem; Environmental impact protection and
problem solution; Post- audit monitoring; related laws and regulations.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47