เมนูหลัก

ทอ330การประกันคุณภาพและกฎหมายอาหาร
Food Quality Assurance and Law
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ทอ331
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญและหลักการของการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพด้านกายภาพและประสาทสัมผัส สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานอาหารของไทยและต่างประเทศ

Importance and principles of quality control and quality assurance, quality factors, measurement of physical and sensory qualities, statistics for quality control, Thai and international food law and standards.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47