เมนูหลัก

ทอ496ปัญหาพิเศษ
Special Problems
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2559
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การศึกษางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน

Individual studies on specific research topics in food science and technology; The course allows individuals to pursue research on topics of interests under the guidance and supervision of a faculty member;
A written report is required for the completion of the course.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47