เมนูหลัก

ทอ493การศึกษาหัวข้อสนใจ 3
Selected Topics 3
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การศึกษาและติดตามวิวัฒนาการและหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (บรรยายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง และฝึกหัดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)

Studies and reviews of innovation and interested topics in food science and technology. (Lecture not less than 15 hours and Practice not less than 60 hours. )

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47