เมนูหลัก

คม100เคมีทั่วไป
General Chemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:กฏ440, กฏ440, กฏ440, คม210, คม210, คม240, คม250, คม250, คม250, คม260, คม260, ดป312, พล452, สศ300
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์ ตารางธาตุและแนวโน้มของสมบัติธาตุ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารละลายสมดุลกรดเบส ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมี และเทอร์โมไดนามิกส์

Matters and changes, stoichiometry , periodic table and general trend in tendency for catenation, atomic structure, chemical bonding, solution and acid–bases equilibria, electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47