เมนูหลัก

ชว252หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2
Principle of Bio-Engineering 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00TBA(แพร่)TBAC110W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป1-1-0
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N201:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ตกค้าง
Course Description
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของของไหล หลักการพื้นฐานของการไหลของของไหล แรงเนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบอัดตัวได้ การไหลในท่อ การวัดอัตราการไหลของของไหล และทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม

Properties of fluid, hydrostatic force on surface, fundamentals of fluid flow, fluid flow measurements forces developed by moving fluids, dimension and similarly analysis, compressed fluids, fluid flow in pipes, ideal gas, chemical and phase
equilibrium and introduction of electricity and control
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47