เมนูหลัก

ชว252หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2
Principle of Bio-Engineering 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์18:00-20:00TBA(วิทย์)105C541W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รหัส 59 ลงมาเท่านั้น
Course Description
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของของไหล หลักการพื้นฐานของการไหลของของไหล แรงเนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบอัดตัวได้ การไหลในท่อ การวัดอัตราการไหลของของไหล และทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม

Properties of fluid, hydrostatic force on surface, fundamentals of fluid flow, fluid flow measurements forces developed by moving fluids, dimension and similarly analysis, compressed fluids, fluid flow in pipes, ideal gas, chemical and phase
equilibrium and introduction of electricity and control
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47