เมนูหลัก

ชว354การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnological Quality Control
สังกัดวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:30-12:00วิทย์ 2402105C1082W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30วิทย์ 2402105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ลงไป
  02 อังคาร10:30-12:00วิทย์ 2402105C40355W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30วิทย์ 2402105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา รหัส 60 ขึ้นไป
 แพร่
  01 จันทร์10:00-11:30TBA(แพร่)TBAC110W    
  พฤหัสบดี10:00-11:30TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 41-1-0
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ตกค้าง
Course Description
เทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำงาน วิธีการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน กฎหมายของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ การออกแบบระบบควบคุม แนวความคิดเกี่ยวกับแผนภาพการควบคุมและการตรวจสอบโดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่าง เทคนิคการกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการตรวจสอบเพื่อการยอมรับเทคนิคเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพโดยอาศัยสถิติและมาตรฐานเทคโนโลยีชีวภาพด้านคุณภาพ เช่น ISO 9000 ISO 14000 และ HACCP
Safety technology, accident prevention, occupational health and safety law, safety and social responsibility, control system design, concept about control and check diagram by sampling, and quality control by statistics and biotechnology
standard e.g. ISO 9000, ISO 14000 and HACCP
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47