เมนูหลัก

ชว354การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnological Quality Control
สังกัดวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำงาน วิธีการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน กฎหมายของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ การออกแบบระบบควบคุม แนวความคิดเกี่ยวกับแผนภาพการควบคุมและการตรวจสอบโดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่าง เทคนิคการกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการตรวจสอบเพื่อการยอมรับเทคนิคเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพโดยอาศัยสถิติและมาตรฐานเทคโนโลยีชีวภาพด้านคุณภาพ เช่น ISO 9000 ISO 14000 และ HACCP
Safety technology, accident prevention, occupational health and safety law, safety and social responsibility, control system design, concept about control and check diagram by sampling, and quality control by statistics and biotechnology
standard e.g. ISO 9000, ISO 14000 and HACCP
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47