เมนูหลัก

พล312คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Water Quality for Aquaculture
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FT(ประมง) 1301106C30237W    
  ศุกร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
ศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 2 ปี รหัส 61
  02 ศุกร์10:00-12:00FT(ประมง) 1301106C52520W    
  จันทร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
ศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 59
  03 ศุกร์10:00-12:00FT(ประมง) 1301106C52520W    
  พฤหัสบดี14:00-17:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 59
 ชุมพร
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00306716C32311W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00LAB1701C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 2
การประมง ปี 1 ขึ้นไป
21-15-6
21-15-6
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 11 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
คุณภาพน้ำทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ

Water quality; physical, biological and chemical characteristics that related to aquaculture. Improvement of water quality for existence of all organisms in aquatic environment.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47