เมนูหลัก

กง471ปัญหาและประเด็นทางการเงิน
Problems and Issues in Finance
สังกัดบริหารธุรกิจ, การเงิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที่เป็นปัจจุบันโดยการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นำให้ได้สรุปที่สมเหตุสมผลและมีความถูกต้องในเชิงวิชาการ
Study analysis of the current financial problems by learning from the actual situation or case study analysis as a tool for students and share ideas together. The instructor leads a reasonable and accurate summary of the academic.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47