เมนูหลัก

กต490สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
สังกัดบริหารธุรกิจ, การตลาด
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเขียนโครงการสัมมนาทางการตลาด การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันทางการตลาด การทบทวนองค์ความรู้ทางการตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีระบบ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการจัดสัมมนาทางการตลาด และการฝึกปฏิบัติ
The seminar program for marketing. Current events marketing and review of marketing knowledge. Analysis of case studies to marketing decision making system. Participation in the comments of the various techniques used in marketing
seminars and practice.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47