เมนูหลัก

พล322การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น
Fundamentals of Ornamental Fish Culture
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00FT(ประมง) 1201106C50050W   CLOSED 
  อังคาร13:00-16:00FT(ประมง) 1201106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ความสำคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงาม การต่อตู้กระจก การเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม การอนุบาลลูกปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและระบบไหลเวียนของน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงาม ความสำคัญของพรรณไม้น้ำ โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับปลาสวยงาม
และวิธีการรักษา
The Important role of ornamental fish aquaculture and general of ornamental fish. Aquarium construction preparation and installation. Culture and larval rearing of ornamental fish. Water quality and recirculation system.
Important roles of aquatic plant and fish diseases which always infected and treated.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47