เมนูหลัก

พล341เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
Appropriated Technology for Sustainable Fishery Resources
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00301716C30219W    
  จันทร์15:00-18:00LAB3701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 330-18-12
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 407
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 407
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน กรรมการห้อง
Course Description
การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในสภาวะโลกร้อน การนำเทคโนโลยีระบบปิดต่าง ๆ มาผลิตสัตว์และพืชน้ำให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงในทางอุตสาหกรรม
การลดปัจจัยเสี่ยงและลดต้นทุนการผลิตในสภาวะอุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47