เมนูหลัก

ชป241ทรัพยากรสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ
Aquatic Resources and Biodiversity
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2559
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายของทรัพยากร และสัตว์น้ำ ประเภท ข้อมูลปริมาณและชนิดสัตว์น้ำ ประโยชน์และอัตราการทดแทนของสัตว์น้ำ แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็นระบบและวิธีการการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
แนวทางการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำคุณลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายในเรื่องชนิด (Species diversity) ความหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic diversity) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem diversity) ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
The denotation of resource, amount and type aquatic animals, benefit and replacement rate of aquatic animals, the approach of sustainable aquatic animal management composed with species diversity, genetic diversity, ecosystem diversity.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47