เมนูหลัก

ทป494สัมมนา
Seminar
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักและวิธีการสัมมนาซึ่งประกอบด้วยการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย การเขียนรายงานผลงานการค้นคว้า นำเสนอรายงานการค้นคว้า มีการอภิปรายผลงานวิจัยและวิธีการนำเสนอผลงานของผู้นำเสนอ

The principle and methods of seminar which including literature seeking, scientific writing of the results and oral presentation. The results of research and characteristic of the presenter will be discussed.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47