เมนูหลัก

ทป494สัมมนา
Seminar
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-15:00FT 1201106L30291W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.การประมง 2 ปี รหัส 62
 ชุมพร
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00303716C523W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักและวิธีการสัมมนาซึ่งประกอบด้วยการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย การเขียนรายงานผลงานการค้นคว้า นำเสนอรายงานการค้นคว้า มีการอภิปรายผลงานวิจัยและวิธีการนำเสนอผลงานของผู้นำเสนอ

The principle and methods of seminar which including literature seeking, scientific writing of the results and oral presentation. The results of research and characteristic of the presenter will be discussed.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47