เมนูหลัก

ชป311ชีววิทยากุ้งและปู
Biology of Natantia and Reptantia
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะทั่วไปและอนุกรมวิธาน และกายวิภาคของกุ้งและปู ระบบการหายใจและการไหลเวียน โลหิต ระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย ระบบประสาท การลอกคราบและการสืบพันธุ์

General characteristic and anatomy of Natantia and Reptantia. Respiratory and circulatory system. Digestive system and excretory system. Nervous system, molting and reproductive system.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47