เมนูหลัก

ชว490สัมมนา 2
Seminar 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว390 หรือ
ชว390
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00วิทย์ 2402105C34313W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 110W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน

Students search and analyze interested topics in biotechnology for presentation and discussion in the class.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47