เมนูหลัก

ศท012จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
Psychology and Human Behavior
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:3080-403147C60537W    
  พฤหัสบดี08:00-09:3080-403147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พีรดา ประจงการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์08:00-09:3080-402147C604614W    
  พฤหัสบดี08:00-09:3080-402147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์11:00-12:3080-404147C60591W    
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-404147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พีรดา ประจงการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 จันทร์11:00-12:3080-402147C60600W    
  พฤหัสบดี11:00-12:3080-402147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  05 จันทร์13:00-14:30ศร305125C60060W   CLOSED 
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร305125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 จันทร์13:00-14:3080-402147C604119W    
  พฤหัสบดี13:00-14:3080-402147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พีรดา ประจงการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  07 อังคาร08:00-09:3080-404147C604317W    
  ศุกร์08:00-09:3080-404147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 อังคาร08:00-09:3080-304147C60060W   CLOSED 
  ศุกร์08:00-09:3080-304147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  09 อังคาร11:00-12:3080-401147C604515W    
  ศุกร์11:00-12:3080-401147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 อังคาร11:00-12:3080-402147C603129W    
  ศุกร์11:00-12:3080-402147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 อังคาร13:00-14:3080-401147C60519W    
  ศุกร์13:00-14:3080-401147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 อังคาร13:00-14:3080-402147C60537W    
  ศุกร์13:00-14:3080-402147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-403
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์จิราภา สุภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์13:00-16:00สังคม 207102C50455W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับสาขาส่งเสริมฯ
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:30303/2 : 801801C806812W    
  ศุกร์10:00-11:30303/2 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 1
การตลาด ชั้นปี 1
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
9-8-1
10-10-0
7-6-1
16-13-3
37-30-7
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00N103:811811C90864W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 2
35-32-3
49-49-0
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
16 ม.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
16 ม.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
18 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
18 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป
 ชุมพร
  01 จันทร์10:00-11:30307716C503812W    
  ศุกร์08:00-09:30307716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 2
การประมง ชั้นปี 3
45-23-22
35-14-21
สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 9 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พื้นฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม

Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human development; mental processes; personality; health behavior; social behavior

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47