เมนูหลัก

รศ213ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations Theory
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: รศ102 หรือ
รศ103 หรือ
รศ102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎี และกรอบแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแนวทางดั้งเดิม แนวพฤติกรรม และยุคหลังแนวพฤติกรรม ทั้งที่เป็นแนวคิดกระแสหลักและนอกกระแสหลัก เพื่อใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแนวโน้มของกิจการระหว่างประเทศ

Theories and concepts of international relations; traditional approach, behavioral approach, post- behavioral approach, mainstream and alternative approach for explanation and analyze in international relations and trend of international affair.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47