เมนูหลัก

รศ312การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00SAS305142C55541W    
  ศุกร์08:00-10:00SAS305142L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สรชา สุเมธวานิชย์
อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-404
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
  02 อังคาร10:00-12:00SAS306142C55469W    
  ศุกร์10:00-12:00SAS306142L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สรชา สุเมธวานิชย์
อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-408
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 ชุมพร
  01 จันทร์13:00-15:00305716C40328W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00305716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อรวรรณ อินสตูล
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 340-32-8
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 407
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ปณิดา กันถาด กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 407
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
สังกัป นิยาม ความหมาย ทฤษฎี – แนวคิด และกระบวนการสำหรับวิเคราะห์ – เปรียบเทียบทางการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและหน้าที่ทางการเมืองการปกครอง
ของสถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง
Concepts, definitions, significances, theories – approaches, process for analysis and comparing the politics; the comparison of political philosophies, theories and approaches; the comparison of political forms, structure and
function relevant to political institution, process and behavior.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47