เมนูหลัก

รศ422ชุมชนกับการจัดการสาธารณะภัย
Community and Disaster Management
สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดสาธารณะภัยหลายรูปแบบ การเตรียมการบริหารเพื่อรับมือกับสาธารณะภัยอย่างรอบด้านด้วยการวางแผน กลยุทธการบริหารก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเตรียมชุมชนให้พร้อมกับการเผชิญเหตุ โดยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณะภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน และการควบคุมฝูงชน และศึกษากรณีการบริหารขององค์การของประเทศไทยในระดับต่าง ๆ
Study the impact of global warming to climate and environment changes after disaster i.e. flood, drought, cold wave, tsunami, pollution and earth quake. Preparing of effective disaster management by strategic plan, before ,
concurrent and after crisis risk management mob control.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47