เมนูหลัก

ศท013สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
Health for Life
สังกัดศิลปศาสตร์, การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:10700202, ศท013
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00ศร403125C60573W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อลงกต กองมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์08:00-10:00สังคม 610102C60600W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00สังคม 610102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อลงกต กองมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์15:00-17:00ศร204125C60600W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ โซน B110C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร08:00-10:00ศร401125C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร08:00-10:00สังคม 610102C60564W    
  ศุกร์08:00-10:00สังคม 610102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์แพรวา รัตนทยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  06 อังคาร15:00-17:0080-501147C60591W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์แพรวา รัตนทยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  07 จันทร์10:00-12:0080-501147C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  08 จันทร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110L60591W    
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-501147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  09 จันทร์10:00-12:0080-502147C60582W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 อังคาร10:00-12:00สังคม 106102C603624W    
  ศุกร์10:00-12:00สังคม 106102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 อังคาร10:00-12:00ศกฬ โซน B110L60060W   CLOSED 
  ศุกร์10:00-12:0080-502147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  12 อังคาร10:00-12:0080-304147C60555W    
  ศุกร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  13 จันทร์13:00-15:0080-502147C60582W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  14 จันทร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L60582W    
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-502147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  15 จันทร์13:00-15:00สังคม 610102C60528W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สังคม 610102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 อังคาร13:00-15:00ศร303125C60537W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110L60546W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร303125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  18 อังคาร13:00-15:00สังคม 610102C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00สังคม 610102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  19 จันทร์15:00-17:00สังคม 610102C60528W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00สังคม 610102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  20 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L60600W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร305125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  21 อังคาร15:00-17:00ศร305125C60564W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 จันทร์13:00-15:00N106:811811C20146W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 116-13-3
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: พท
  02 จันทร์13:00-15:00105 : 801801C25223W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 122-21-1
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: รศ
Course Description
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคำนึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็นสำคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ
การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
Concepts in health, health management, health promotion with an emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and eradication;
physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted diseases; providing sex-education.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47